Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2014

8144 e1f9
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viatohuwabohu tohuwabohu

February 05 2014

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viahalucine halucine
2404 9795
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viasiarczan siarczan
9900 1dd0 500
The Garden of Maidens, Elisabeth Sonrel
Reposted fromdesinteressement desinteressement
Wszystkie nieporozumienia między mną i światem wywodzą się z tego, że jestem prymitywny i chcę poważnie traktować życie. Taki byłem, bo teraz to nie wiem, jaki jestem. Podobnie jak większość ludzi. A już najgorsi są ci, co o tym myślą. Przeklęta gadanina, gdyby ludzkość razem ze mną zamknęła na wieki olbrzymią jadaczkę. Niech te dwa miliardy umilkną na jeden dzień i wszystko odzyska swój blask. Ze słowami jest o wiele gorzej, niż nam się wydaje. 
— Tadeusz Różewicz, Kartoteka
5963 145d
Reposted fromepidemic epidemic vianettle-carrier nettle-carrier

February 04 2014

Modern day actors pose for 1860’s style tintype photographs. Images taken by photographer Victoria Will at Sundance Film Festival 2014.

Reposted fromMoonTide MoonTide viagda gda
1959 a9b5

depparadisburtoncarter:

Johnny Depp with Marilyn Manson at NAMM concert

Reposted fromusagii usagii viaJohnnydepp Johnnydepp
8858 9683
Reposted fromimmortal-a immortal-a viasmorzando smorzando
0180 7a0f
5297 3fcc
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaburdel burdel
0434 13d1
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaburdel burdel
6783 986c
Reposted fromepidemic epidemic viastylte stylte
8283 697d
Reposted fromepidemic epidemic viagjfegjoeijge gjfegjoeijge
7721 0222
Reposted frombendem bendem viagda gda
5471 4b4b
Reposted fromnyaako nyaako viadesinteressement desinteressement
7237 b786
Reposted fromeffic effic viaveryrude veryrude
0318 00c4 500
niepomalowana ja.
@gorzkaczekolada wita. 

February 02 2014

Reposted fromseaoflove seaoflove viarollinsonowa rollinsonowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl