Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2013

2355 2bd3

untrustyou:

Tom Kondrat 

Reposted fromlafuene lafuene
5734 e9c9 500
Milo Manara
Reposted fromakaahea akaahea viaemciu emciu

* * * (Pytasz czemu...)

                       pytasz czemu pociąga mnie magia liczb
   liczbą wyrazić pragnę nieskończoność
   mojej tęsknoty mojej miłości

   chcę żeby zastygła w krysztale liczb
   żeby dni ślizgały się po niej jak
   po diamencie słońce

   chcę żeby trwała nieskażona mijaniem...

— Halina Poświatowska
Reposted fromicantbreathe icantbreathe viacytaty cytaty
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka,Co robić, co robić
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern vialugola lugola
6817 cda9 500
s. mrożek / moje ukochane beznóżki
3087 455c

Who are you writing about?

Reposted fromerial erial vialugola lugola
8687 1b99
complementary
Reposted frompotpants420 potpants420 vialaperla laperla
9280 58a5
Reposted fromlaperla laperla
3494 eb3d 500
Reposted fromposzum poszum vialaperla laperla
5772 a158
Reposted fromhajskul hajskul viaNormaJeaneM NormaJeaneM
7799 4588
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabluedeath bluedeath
3410 147e 500
Reposted frombluedeath bluedeath
1400 837c 500
Reposted frommogreens mogreens viaprosiaczekk prosiaczekk
1679 8bd9

do-black-people-do-stuff:

Me reading Welcome to Night Vale fanfics

Reposted fromtygrysica tygrysica viahardkorwey hardkorwey
9324 c28d
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viahardkorwey hardkorwey
9022 6145
9192 480d
Reposted frombazylka bazylka viahardkorwey hardkorwey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl