Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2013

Reposted fromiminlove iminlove viaemciu emciu
7814 d5af 500
9201 8584 500
4776 fae6 500
Reposted fromciarka ciarka viapieszczoty pieszczoty
1
2
Reposted fromhalucine halucine viamuviell muviell
twoje życie należy do ciebie
nie daj go sobie wtłoczyć w ramy nędznego poddania.
czuwaj.
zawsze jest wyjście.
gdzieś musi być światło.
niekoniecznie dużo ale
wystarczy by rozproszyć mrok.
czuwaj.
bogowie dadzą ci możliwości.
poznaj je.
skorzystaj z nich.
nie, nie pokonasz od razu śmierci
ale możesz dać jej łupnia w życiu, czasami.
a im częściej dasz sobie z tym radę,
tym bardziej rozproszysz mroki.
twoje życie należy do ciebie.
pamiętaj o tym, póki jeszcze je masz.
jesteś cudem.
bogowie tylko czekają by zacząć się zachwycać
tobą.
— Charles Bukowski - Serce roześmiane
Reposted fromkrzyk-ciszy krzyk-ciszy viastonerr stonerr

June 01 2013

7359 d038
Reposted frombloodstream bloodstream viaC10H12N2O C10H12N2O
I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.
— Frank Herbert, Dune
Reposted fromeldrianne eldrianne viaC10H12N2O C10H12N2O
1916 0eb9
Reposted fromEvilWorm84 EvilWorm84 viaC10H12N2O C10H12N2O
7545 6aec
8827 53f1
Reposted fromcountingme countingme viaC10H12N2O C10H12N2O
3999 3704
Reposted fromJohann Johann viaC10H12N2O C10H12N2O
1444 cac0
Reposted fromwitamwitam witamwitam viaC10H12N2O C10H12N2O
3179 09f4
Ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze.
— Bohumil Hrabal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl