Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2013

1861 57a8 500
Reposted fromdandelion-head dandelion-head viafatu fatu
1674 2b00 500
Reposted fromdandelion-head dandelion-head viafatu fatu
Piekielne pomysły działają na zmysły.
— Witkacy- Wariat i zakonnica
4252 30dc
Reposted fromweightless weightless viakartoNik kartoNik
7879 c01b 500
Reposted fromdusix dusix viadowntherabbithole downtherabbithole
9808 63fd 500
Reposted fromowlvision owlvision vialubiew0 lubiew0
9534 09e7
Reposted fromrainboweyed rainboweyed viapuzzle puzzle
5123 ec3b 500
5735 2c69
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viapuzzle puzzle
0588 3a2a 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viaidzsobie idzsobie
[...] prawdziwa miłość jest zawsze chaotyczna. Gubisz się, tracisz trzeźwy osąd. Nie umiesz się bronić. Im większa miłość, tym większy chaos.
— Jonathan Carroll- Białe jabłka
Reposted fromlittleblackwhisper littleblackwhisper viaawwa awwa
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
6042 4edd 500
Świetlicki - lekarz diagnosta. 
Reposted fromautosennosc autosennosc viaXavax Xavax
2141 5835
Reposted fromMeneroth Meneroth viaNormaJeaneM NormaJeaneM
7597 dd36
9157 ff59
Kocham cię, kocham. Obsesyjna mantra,
na którą Bóg uprzejmie reaguje, a i 
- a i ludziom świeckim podoba się całkiem.
*
Kocham cię. Łatwiej dostaniesz kanapkę.
Łatwiej się wymigujesz. Obsłużą cię łatwiej,
jeżeli powiesz: kocham, kocham cię.
*
Kocham cię. Nawet jeżeli zabijesz
i staniesz nad zwłokami- i powiesz: kocham cię,
to lżej jest, lżej ci. Kocham cię.
*
Kocham cię- mówię.
Wraca świat.
Śpi ze mną.
— Mistrz Świetlicki
Reposted fromChomikoveLove ChomikoveLove viadnienie dnienie
2626 7a29 500
Reposted fromwrednycharakter wrednycharakter viaXavax Xavax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl