Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2014

Takie wyczekiwanie, żeby coś albo ktoś z nami coś zrobił, jest powszechne. Sami nie czujemy się na siłach. Czekamy nieustannie na Mesjaszy, mesjaszków, na przesłania, poselstwa, zawiadomienia, objawienia.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
6226 ab2f
Reposted fromhagis hagis
3391 ef11
5124 1e09
Reposted fromkansei kansei viadowntherabbithole downtherabbithole
3118 c723
Reposted frompeache peache viadowntherabbithole downtherabbithole
I am a dreamer. I know so little of real life that I just can’t help re-living such moments as these in my dreams, for such moments are something I have very rarely experienced. I am going to dream about you the whole night, the whole week, the whole year.
— Fyodor Dostoyevsky, White Nights
8659 67a4 500
Reposted fromangry-mushroom angry-mushroom viakartoNik kartoNik
4355 b70e

- Cody Rocko -
Reposted fromlechatnoirr lechatnoirr viaLittleJack LittleJack
3717 b432
Reposted fromnyaako nyaako viaLittleJack LittleJack
1278 cac4 500
A Luisie z pewnością lepiej jest na dnie rzeki, niż było w twoim łóżku.
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
(...) Tak mi jest głupio kończyć, boję się, aby to wszystko nie wypadło sucho i fałszywie. Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej sie chyba milczy.
— Marek Hłasko w liście do przyjaciela
8906 b8c9
już dość dawno nie mieliśmy okazji do dobrej, metafizycznej pogwarki
— Julio Cortázar "Gra w klasy"

August 31 2014

0429 0349 500
Reposted fromepidemic epidemic viabesen besen
9444 3ea8 500
Reposted frombartoosz bartoosz viatohuwabohu tohuwabohu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl