Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2014

0355 5305
Nikt nie spełnia tych trylionów czy kwindecylionów możliwości w nim zawartych - jest jedno to paskudne jednowymiarowe życie, wzdłuż którego właściwie człowiek toczy się jak po relsach [...] - a jednocześnie idzie jak po linie nad przepaścią. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "Nienasycenie"
Reposted fromperkele perkele vianettle-carrier nettle-carrier
2103 d129
Reposted fromcleanout cleanout vianettle-carrier nettle-carrier
5633 cded
5810 9478
5000 835b

elickmenow:

orphius:

NICOLAS & JUAN

Reposted fromfuckblack fuckblack vianettle-carrier nettle-carrier
9453 0b9e 500
Reposted fromkotowate kotowate viairmelin irmelin

July 02 2014

7431 4e5c 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viachabanina chabanina

June 29 2014

4536 553a
0551 af2b
Reposted fromlamborg lamborg vianettle-carrier nettle-carrier
0049 1020
Reposted fromkniepuder kniepuder vianettle-carrier nettle-carrier
8400 e520
Mówił, że to nie było życie, ależ było, i dalej jest, to samo, wciąż jestem wewnątrz, ten sam, włożę mu do głowy twarze, imiona i miejsca, zmieszam to wszystko, wszystko co trzeba na zakończenie, widma, przed którymi trzeba uciekać, ostatnie widma, uciekać i gonić, pomyli swą matkę z dziwkami, swego ojca z robotnikiem drogowym zwanym Balfe, wlepię mu starego, chorego kundla, żeby jeszcze kochał, jeszcze tracił.
— "Z zarzuconego dzieła", Samuel Beckett
Reposted fromelloko elloko vianettle-carrier nettle-carrier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl