Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2013

2239 5af9
Reposted frompotpants420 potpants420 viaC10H12N2O C10H12N2O
5185 c5de
Reposted fromShini Shini vianettle-carrier nettle-carrier
Żyjemy, pośród wzlotów i upadków. W nadziei. W oczekiwaniu. Żywimy nadzieję, tracimy nadzieję, z każdym dniem bliżsi śmierci. Ostatecznie, umieramy i rodzimy się na nowo. Lecz nie pamiętamy niczego. I wszystko znów się zaczyna, od początku. Nie zupełnie tak samo, a troszkę, troszkę inaczej. Lecz nadal tak samo beznadziejnie. Czegokolwiek bym nie zrobił, kiedyś już to zrobiłem.
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko vianettle-carrier nettle-carrier
Weźmy mnie, na przykład. Całe moje życie, to nic innego, jak oczekiwanie. Przez całe życie, prawdę mówiąc,czuję się jakbym nie robił nic innego, tylko tkwił na stacji kolejowej. I odnoszę wrażenie że życie, które właśnie przeżywam, nie jest prawdą, tylko długim oczekiwaniem na coś rzeczywistego, coś istotnego!
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko vianettle-carrier nettle-carrier
2264 49ec
Reposted fromAiza Aiza viaPawelS PawelS
2903 4729 500
Reposted fromfatique fatique vialubiew0 lubiew0
Reposted fromlinse linse viaPawelS PawelS
8909 9bc0
Reposted fromPainy Painy viashampain shampain
3330 d5da
Reposted fromfatique fatique viavesania vesania
4643 6901
Remember this guy?
Reposted fromckisback ckisback via8agienny 8agienny
Reposted fromlaitcondense laitcondense
Reposted fromiminlove iminlove viavesania vesania

November 28 2013

the lady wore black
Reposted fromcube cube viaveryrude veryrude
4951 e1ad 500
Otwarcie pierwszego McDonalda w Gdańsku
Reposted frommarzyciel marzyciel viaveryrude veryrude
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl